Forretningsbetingelser - Don't Waste It

Generelle forretningsbetingelser for
Don’t Waste It Aps

Betaling og priser
Ved ordrebekræftelse sendes faktura på depositum udgørende minimum 20% af det samlede ordrebeløb. Beløbet refunderes ikke i tilfælde af afbestilling. Der faktureres derefter i henhold til afbestillingsbetingelserne. Betaling forfalder som udgangspunkt med 8 dages betalingsfrist. Der beregnes renter på 2% pr. måned ved betaling efter forfaldsdato.
Alle priser opgøres i DKK og er eksklusiv moms og fragt.

Bestilling og afbestilling af Waste Top og/eller andre produkter og ydelser
Leje: Fristen for bestilling er minimum 6 uger før levering (der tages forbehold for udsolgte perioder). Dette gælder Waste Top, standard indkastplader til Waste Top og/eller andre lejeprodukter og ydelser. Se sortiment på www.dont-waste-it.dk
Afbestilling/ændringer ved leje af Waste Top skal ske skriftligt via e-mail til info@dont-waste-it.dk senest 4 uger inden levering. Ved senere afbestilling/ændring opkræves 100% af den samlede lejepris ved ordrebekræftelse.
Køb: Fristen for bestilling er minimum 8 uger før levering og er bindende. Minimumskøb er 50 stk.
Tilkøb: Fristen for bestilling er minimum 8 uger før levering og er bindende.

Køb af Waste Inn:
Leveringstid for Waste Inn er 8-12 uger. Minimumskøb er 6 stk. og er bindende.
Bestilling af standard indkastplader skal ske senest 6 uger inden levering.

Reklamation
Kunden er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i ordrebekræftelsen og straks gøre skriftligt opmærksom på eventuelle fejl heri. Enhver reklamation over det i ordrebekræftelsen anførte skal være Don’t Waste It skriftligt i hænde senest 7 dage efter datoen anført i ordrebekræftelsen. Herefter anses ordren som godkendt.
Reklamation ved modtagelse af produkter: Senest 24 timer efter modtagelse af produkter/materiel og/eller senest inden ibrugtagen, skal udlejer skriftligt gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, ellers betragtes det leverede som modtaget af lejer i fejlfri stand.
På varekøb har du reklamationsret i 24 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, tilbyder vi, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete reklamation. Du skal skriftligt reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Se kontaktinformationer på www.dont-waste-it.dk 

Levering/Afhentning ved udlejning og køb af Don’t Waste It produkter:
Alt materiel leveres som udgangspunkt af Dansk Roadshow. Lejer/kunden sørger selv for opsætning, nedtagning og rengøring af Waste Tops og/eller andre lejede produkter, medmindre andet er aftalt skriftligt. Produkterne leveres til kantsten.

Særlige vilkår ved udlejning:
Ansvar over for offentlige myndigheder: Lejer er ansvarlig for, at Don’t Waste It’s produkter opsættes og benyttes i henhold til gældende lovgivning og regler udstukket af myndighederne, herunder indhentning af relevante tilladelser, hvis dette er påkrævet. Lejer bærer også det fulde ansvar for at indhente relevante tilladelser, hvis håndteringen af Don’t Waste It produkter varetages af Don’t Waste It.
Ansvar under udlejning: I den aftalte lejeperiode bærer lejer det fulde ansvar for de lejede produkter og er erstatningsansvarlig for enhver skade, som materialet eller dele af materialet påføres. Såfremt eventuelle skader kan repareres, udføres reparationen på lejers regning. Såfremt materiale er bortkommet, stjålet eller ikke kan repareres, erstatter lejer svarende til nyværdi. Lejer er ligeledes ansvarlig for al leveringsmateriel/tomgods (f.eks. paller, pallerammer o. lign.) i hele lejeperioden.
Andet ansvar: Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader eller personskader opstået i forbindelse med brug af de lejede produkter.
Produkters stand ved modtagelse og tilbagelevering: Udlejer bærer ansvaret for, at materiel er i god stand ved udlevering. Alt materiel skal tilbageleveres rengjort og i samme stand, som da det blev udleveret. Udgifter dækkes af lejer, hvis dette ikke er tilfældet.

Force majeure
I tilfælde af force majeure og i tilfælde af voldsomt eller farligt vejr, forbeholder udlejer sig ret til at ændre eller udskyde tidspunktet for transport og/eller opsætning/nedtagning af Waste Tops og andre produkter. I tilfælde af ændringer eller aflysninger, kan udlejer ikke holdes ansvarlig for økonomiske tab, hverken direkte eller indirekte.
Aflysning på baggrund af pandemier og lignende (Covid19): Såfremt arrangementet eller aftalen ikke kan gennemføres som følge af COVID-19, anden pandemi, epidemi eller som følge af konsekvenser afledt af nævnte forhold, er arrangøren/kunden forpligtet til at dække omkostninger forbundet med kontraktophævelsen, som leverandøren ikke kan afværge. Leverandøren vedkender dog, at tabet ved kontraktophævelse maksimalt udgør 100% af kontraktsummen, efter alle muligheder for at begrænse tabet er afsøgt. Parterne skal så vidt muligt dokumentere, at de hver især har iagttaget deres tabsbegrænsning forpligtelse.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Don’t Waste It og arrangøren skal afgøres efter dansk ret med Retten i Aarhus som værneting.